منطقه کوهستانی سالوک

مسیر بجنورد به اسفراین
عکاس : مهدی پور عرب