روستایی زیبا ، سرسبز، توریستی وگردشگری
درکش در فاصله ی ٣٠ کیلومتری آشخانه به سمت جنگل گلستان می باشد ،،، روستایی بسیار زیبا
درکش و کوه های اطراف و آبشار های زیبای اونو حتمأ ببینید

عکاس:؟؟