خراسان شمالی - اسفراین - بیدواز

عکس : جواد حسن پور ( هاجا )