طبیعت سرسبز منطقه باله_ روستای ارکان, بجنورد

عکاس : محسن ایمانی