اردیبهشت ماه 1399

مکان:  روستای زرد

عکاس: کاوه صابری

http://s10.picofile.com/file/8396329884/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_1_.jpg
http://s11.picofile.com/file/8396329976/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_2_.jpg
http://s10.picofile.com/file/8396330134/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_3_.jpg
http://s11.picofile.com/file/8396330292/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_4_.jpg
http://s11.picofile.com/file/8396330468/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_5_.jpg
http://s10.picofile.com/file/8396330584/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_6_.jpg