عکاس: کاوه صابری

 روستای زرد ، طبیعت بکر کوه قرخود ؛ خرداد 1400

https://s18.picofile.com/file/8437268818/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_1400_1_.jpg


https://s19.picofile.com/file/8437268868/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_1400_3_.jpg

https://s19.picofile.com/file/8437268884/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_1400_4_.jpg
https://s19.picofile.com/file/8437268900/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_1400_5_.jpg
https://s19.picofile.com/file/8437268926/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_1400_6_.jpg