جنگلهای خراسان_شمالی . منطقه راز و جرگلان . گویینگ

عکاس: امانی